Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ ศจ.

“ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม” มีอํานาจหน้าที่ ตามกำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างราชการใสสะอาด

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกเพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาและแนะนํา และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

(5) ดําเนินการรณรงค์และเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

(6) ดําเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่น ๆ

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

อ้างอิง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content