Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ ศจ.

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ชั้น 6 อาคารสำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

 • ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐฯ
 • ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน
  การรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
 • การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
 • กลไกการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
 • บูรณาการตัวชี้วัดด้านจริยธรรม
 • การจัดทำรายงานประจำปี
 • หลักเกณฑ์ วิธีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
  การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
 • ฯลฯ

โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ

6877 , 6874 , 6871 , 6875 , 6897

กลุ่มพัฒนาและรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

 • การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม
  • หลักสูตรและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • มาตรการจูงใจ / เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือประเมินผลการพัฒนา/การส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • การรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก
  • ผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  • วันข้าราชการพลเรือน
  • การสร้างเครือข่ายพลังจิตสาธารณะ
  • กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ
 • เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
 • ระบบ IT เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การสำรวจและประเมินสถานภาพจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐบนสื่อสังคมออนไลน์
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
 • ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

      ฯลฯ

โทรศัพท์  0 2547 1000 ต่อ

6683 , 6682 , 6679 , 6674 , 6650 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 • การสนับสนุนวิทยากร
 • การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • การจัดประชุม สัมมนา
 • ประสานงานทั่วไป

โทรศัพท์  0 2547 1000 ต่อ

6687 และ 6686

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content