Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

ภารกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

2. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ มาตรการ คู่มือ แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

3. จัดทำข้อเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล รวมถึงพัฒนาเครื่องมือและแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

4.  ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เสนอ คณะรัฐมนตรี ก.ม.จ. ก.พ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูลให้แก่ ก.ม.จ. ก.พ. อ.ก.พ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content