Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาและรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

ภารกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

2. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านจริยธรรม

3. ศึกษาเพื่อจัดทำตัวชี้วัด และพัฒนาเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4.  ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี จัดทำสื่อ ปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทางการรณรงค์ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

5.  ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจริยธรรม (Ethics Knowledge Hub)  

6. ปฏิบัติงานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูลให้แก่ ก.ม.จ. ก.พ. อ.ก.พ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content