Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ ศบส.

ที่มา

ศูนย์นักบริหารระดับสูง มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ศบส. เดิมมีภารกิจในการวางระบบทรัพยากรบุคคลของนักบริหารระดับสูง รวมถึงการประเมินสมรรถนะนักบริหารระดับสูง แต่ปัจจุบันภารกิจนี้ได้ตัดไปที่สำนักอื่นแล้ว ภารกิจหลักของ ศบส. จึงเป็นการดูแลและการบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของกำลังคนคุณภาพ โดยที่ยังคงใช้ชื่อสำนักว่า ศูนย์นักบริหารระดับสูง เช่นเดิม

พันธกิจ

กำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ เพื่อการดึงดูด พัฒนา รักษา และกำกับดูแล​ กำลังคนคุณภาพ

ภารกิจ

  • การจัดสรรและดำเนินการทุนรัฐบาล
  • การส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนรัฐบาล
  • การติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุน
  • การจัดกิจกรรมการพัฒนาและดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล
  • การคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  • การพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพ และสั่งสมประสบการณ์
  • การส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้า

โครงสร้าง

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content