Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน ศบส.

ภารกิจด้านติดตามการใช้ศักยภาพและส่งเสริมเส้นทางก้าวหน้ากลุ่มกำลังคนคุณภาพ

  • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษากำลังคนคุณภาพ
  • กำกับ ติดตาม ดูแล กำลังคนคุณภาพในระบบราชการ
  • พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ มาตรการรักษาและพัฒนากำลังคนคุณภาพ รวมถึงการขยายผลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่าย เส้นทางก้าวหน้า และประสบการณ์กำลังคนคุณภาพ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบบริหารและรักษากำลังคนคุณภาพ
  • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content