Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมการใช้ศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาล

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ

   สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการใช้ศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกของการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดกรอบเนื้อหาการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน และมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังคนคุณภาพที่จะเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานในระบบราชการ พัฒนาการทำงาน
  ร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างจริยธรรมและแนวคิดการทำงานเพื่อสาธารณะ ตลอดจนมีทัศนคติในการทำงาน
  ที่พร้อมเผชิญกับปัญหาความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย

    นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ซึ่งบรรจุเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี และที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้าร่วมโครงการต่อไป

การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) สรุปได้ดังนี้

 1. ประเภทของการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

             1.1 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปยังส่วนราชการระดับกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

            1.2 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนภายในกระทรวงเดียวกัน  

 1. ประเภทบุคคลากรที่นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) เปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานของรัฐในหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2. เงื่อนไขการพิจารณาการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้

            3.1 ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน

            3.2 หน่วยงานที่จะขอเปลี่ยนไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ต้องเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานในฝ่ายตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            3.3 กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนแล้ว หากจะขอเปลี่ยนหน่วยงานอีก จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เคยได้รับอนุมัติมาแล้วนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้

            4.1 หน่วยงานต้นสังกัด : การเปลี่ยนหน่วยงานฯ ไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายต่องานหรือโครงการที่นักเรียนทุนรับผิดชอบ

            4.2 หน่วยงานแห่งใหม่ : ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับกรณีนักเรียนทุนมาปฏิบัติงาน
และงานที่มอบหมายให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีความสอดคล้องกับคุณวุฒิ สาขาวิชา และความรู้ความสามารถ
ที่ได้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

            4.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานแห่งใหม่ให้ความยินยอมและเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนหน่วยงานฯ

 1. ผู้มีอำนาจพิจารณาการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้

             5.1 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานฯ ไปยังส่วนราชการระดับกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิจารณา

            5.2 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานฯ ภายในกระทรวงเดียวกัน อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา

 1. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยงานฯ

             6.1 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปยังส่วนราชการระดับกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                (1) นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานฯ ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน

                (2) จัดส่งคำขอเปลี่ยนหน่วยงานฯ และส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ที่ [email protected] พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน การรายงานตัวกลับ และการเปลี่ยนหน่วยงาน เพื่อประกอบการดำเนินการ ดังนี้ คำสั่งบรรจุ คำสั่งให้ลาศึกษา คำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงาน คำสั่งให้โอน คำสั่งรับโอน หนังสือตอบรับของหน่วยงานแห่งใหม่ (ถ้ามี)

                ทั้งนี้ การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติฯ จะถือเป็นการผิดสัญญารับทุน ก.พ. ในกรณีดังต่อไปนี้

                (1) การเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุน โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.

                (2) การดำเนินการลาออกหรือโอน โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.

                (3) การเริ่มปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานแห่งใหม่มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานเดิม

*** Download หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน Word  PDF

    6.2 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน

                   นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) แจ้งความประสงค์การขอเปลี่ยนหน่วยงานฯ ที่งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา แล้วรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ

——————————————–

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content