Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน ศบส.

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมการบริหารกำลังคนคุณภาพ

  • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา แนวทางเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการบริหารกำลังคนคุณภาพ และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษากำลังคนคุณภาพ
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอและแนวทางดำเนินการเพื่อการปฏิรูประบบทุนรัฐบาล
  • พัฒนารูปแบบและมาตรการประเมินระบบบริหารกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
  • พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ดูแล กำลังคนคุณภาพ และติดตามดูแลการเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุนของผู้รับทุนรัฐบาล
  • งานทุนพิเศษ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
  • ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content