ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน ก.พ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 โดยมีกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

         1. ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน สมัครสอบระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 2 และ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 500 ที่นั่ง

โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
          2. ผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แล้ว แต่มีผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 สมัครสอบระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 และเข้ารับ
การทดสอบระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จำนวน 300 ที่นั่ง โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ประเภทข่าว: 

การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14

ข้าราชการผู้มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ท่านจะต้องมีผลการสอบ ICDL ที่มีระดับผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ICDL ได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน (user) ในเว็บลงทะเบียนกลางมาก่อน ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ที่นี่ (เปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง)

 

จากนั้นให้เข้าสู้หน้าการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฯ

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password การสอบ ICDL และ IC3 (เพื่อดูคะแนนการสอบในรอบปี 2560)

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password ขอทราบได้ที่นี่


สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ ICDL

สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ IC3

และช่องทางการตรวจคะแนน ICDL ที่ผ่านมาแล้วได้อีก 1 ช่องทาง


http://score.ocsc.go.th
ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

********CLICK เพื่อยืนยันการรับทุนฝึกอบรม*******

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมจินดา ​ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/HiPPS ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 

ลงทะเบียน แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงขยายผลการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (HiPPS)

>>CLICK แสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุม<<

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561

 

ประเภทข่าว: 

Pages