Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

การสอบแข่งขัน

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใช้งาน

แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยกเลิก

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใช้งาน

การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ใช้งาน

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ใช้งาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ยกเลิก

หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ยกเลิก

หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขันเกณฑ์ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นไปบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้

ยกเลิก

การขอระงับส่งผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ

ยกเลิก

คู่มือ

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content