Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

การได้รับเงินเดือน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2550

ยกเลิก

กฎ ก.พ. (พ.ศ.2548) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)

ยกเลิก

กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 3)

ยกเลิก

กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ยกเลิก

กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2544) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544

ยกเลิก

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ยกเลิก

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559

ใช้งาน

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

ใช้งาน

การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ใช้งาน

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

ยกเลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนร

ใช้งาน

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไปปฏิบัติงานอาสาสมัครตามมติคณะรัฐมนตรี

การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ

ยกเลิก

อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

คู่มือ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content