Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

อื่น ๆ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

ใช้งาน

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

ใช้งาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

ใช้งาน

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

ใช้งาน

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

ใช้งาน

การปฎิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

ใช้งาน

การตรวจสุขภาพอนามัยสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ

ใช้งาน

(ว.พิเศษ) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม

ใช้งาน

(ว.พิเศษ) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ

ใช้งาน

คู่มือ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content