ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

อดีตเลขาธิการ ก.พ.

# ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. ดำรงตำแหน่ง
1 หลวงสุขุมนัยประดิษฐ (พ.ศ. 2477-2507)
2 พันเอก จินดา ณ สงขลา (พ.ศ. 2507-2522)
3 นายประวีณ ณ นคร (พ.ศ. 2522-2524)
4 นายโสรัจ สุจริตกุล (พ.ศ. 2524-2529)
5 นายสำราญ ถาวรายุศม์ (พ.ศ. 2530-2534)
6 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน (พ.ศ. 2534-2535)
7 ดร. วิลาศ สิงหวิสัย (พ.ศ. 2535-2538)
8 นายอุดล บุญประกอบ (พ.ศ. 2538-2540)
9 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (พ.ศ. 2540-2545)
10 ดร. บุญปลูก ชายเกตุ (พ.ศ. 2545-2546)
11 นายสีมา สีมานันท์ (พ.ศ. 2546-2548)
12 นายปรีชา วัชราภัย (พ.ศ. 2548-2552)
13 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (พ.ศ. 2552-2553)
14 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (พ.ศ. 2553-2558)
15 นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ (พ.ศ. 2558-2559)
16 ดร.เมธินี เทพมณี (พ.ศ. 2559-2562)
17 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล (พ.ศ. 2562-2564)
18 ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน)