Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ สวพ.

อำนาจหน้าที่ของ สวพ.

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะนโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือน
ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ

ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือน
และทรัพยากรบุคคลพิเศษ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล คนพิการ หรือกำลังคนในพื้นที่เฉพาะ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน

ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการให้การบริหารงานบุคคลในส่วนราชการเป็นไปตามระบบคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content