Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ภารกิจหลัก

  1. การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอการกำหนดหรือปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ
  2. การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  3. การศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ
  4. การให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ
  5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content