ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ในการดำเนินงานของ ก.พ. นั้น ก.พ. ได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิสามัญต่าง ๆ เพื่อทำการแทนและรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ ก.พ.

อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กฎ ก.พ. ข้อบังคับและระเบียบต่างๆการแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการอื่นตามที่ก.พ.มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณพรทิพย์ จาละ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ปลัดกระทรวงการคลัง อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อ.ก.พ.
5 อัยการสูงสุด อ.ก.พ.
6 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ.ก.พ.
7 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
8 นายธงทอง จันทรางศุ อ.ก.พ.
9 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อ.ก.พ.
10 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ อ.ก.พ.
11 นายพินิต อารยะศิริ อ.ก.พ.
12 นายสำราญ ถาวรายุศม์ อ.ก.พ.
13 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ. และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนการยกเว้นให้ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนและกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.พ.
5 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ.ก.พ.
6 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ.ก.พ.
7 นายโกศล มีคุณ อ.ก.พ.
8 นายชนะ อินสว่าง อ.ก.พ.
9 พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน อ.ก.พ.
10 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อ.ก.พ.
11 คุณพรทิพย์   จาละ อ.ก.พ.
12 นายสุรพล นิติไกรพจน์ อ.ก.พ.
13 นายอภัย จันทนจุลกะ อ.ก.พ.
14 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง มาตรฐานระบบตำแหน่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและวิธีการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งการพิจารณากรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการพลเรือน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารอัตรากำลังและการบริหารค่าตอบแทนของกระทรวง กรม และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมายดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมภพ อมาตยกุล ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
4 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อ.ก.พ.
5 นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อ.ก.พ.
6 นางทวีลาภ จันทนะเสวี อ.ก.พ.
7 นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ อ.ก.พ.
8 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อ.ก.พ.
9 นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม อ.ก.พ.
10 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อ.ก.พ.
11 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อ.ก.พ.
12 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา อ.ก.พ.
13 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้กำลังคนของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน บรรจุกลับ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ.ก.พ.
4 นายทวารัฐ   สูตะบุตร อ.ก.พ.
5 นายธวัชชัย ไทยเขียว อ.ก.พ.
6 นายนพดล เภรีฤกษ์ อ.ก.พ.
7 นายนิสิต   จันทร์สมวงศ์ อ.ก.พ.
8 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อ.ก.พ.
9 นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ อ.ก.พ.
10 นายมนัส   แจ่มเวหา อ.ก.พ.
11 นายวชิระ   เพ็งจันทร์ อ.ก.พ.
12 นายสุวิชญ โรจนวานิช อ.ก.พ.
13 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และส่งเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ.ก.พ.
4 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อ.ก.พ.
5 นายกิติ มาดิลกโกวิท อ.ก.พ.
6 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อ.ก.พ.
7 นายนพดล เภรีฤกษ์ อ.ก.พ.
8 นายประทิต   สันติประภพ อ.ก.พ.
9 นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ อ.ก.พ.
10 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อ.ก.พ.
11 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ อ.ก.พ.
12 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อ.ก.พ.
13 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทาง และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพของราชการ โดยรวมถึงการจัดสรรทุนของรัฐบาลหรือทุนอื่นและผู้รับทุนของรัฐบาลให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ การดูแลเตรียมความพร้อม และจัดการศึกษาเรียนรู้ อบรม พัฒนา ให้แก่ผู้รับทุนของรัฐบาลและกำลังคนคุณภาพที่อยู่ในราชการให้เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ การวางระบบกลไกพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพชีวิต ให้ราชการสามารถดึงดูด จูงใจ รักษาไว้ และใช้ประโยชน์กับกำลังคนคุณภาพของราชการได้อย่างสูงสุด การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกลุ่มกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายปกรณ์  นิลประพันธ์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายเจษฎา แสงสุพรรณ อ.ก.พ.
4 นายเฉลิมพล   ปุณโณทก อ.ก.พ.
5 นางชุตินาฏ   วงศ์สุบรรณ อ.ก.พ.
6 นายดนุชา  สินธวานนท์ อ.ก.พ.
7 นายธงทอง  จันทรางศุ อ.ก.พ.
8 นายบัณฑูร   เศรษฐศิโรตม์ อ.ก.พ.
9 นายประมนต์   สุธีวงศ์ อ.ก.พ.
10 นายสมเกียรติ   ศิริชาติไชย อ.ก.พ.
11 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อ.ก.พ.
12 นายสุรพันธ์   ปุสสเด็จ อ.ก.พ.
13 นายหริส สูตะบุตร อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ เป้าหมาย วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาข้าราชการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการพลเรือนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ การกำกับ ดูแล พัฒนา และกำหนดเนื้อหาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.การรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่หน่วยงานอื่น หรือสำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการ การติดตามประเมินผลการจัดการฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับสูง การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการที่จะเป็นเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อ.ก.พ.
4 นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ อ.ก.พ.
5 นายบุญเลิศ   อรุณพิบูลย์ อ.ก.พ.
6 นายปฐม   สวรรค์ปัญญาเลิศ อ.ก.พ.
7 นายปรัชญา   เวสารัชช์ อ.ก.พ.
8 นายรณภพ   ปัทมะดิษ อ.ก.พ.
9 นางสาวศิริยุพา รุ่งเริงสุข อ.ก.พ.
10 นายสมเกียรติ   ศิริชาติไชย อ.ก.พ.
11 นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ อ.ก.พ.
12 นายอิสินธร สอนไว อ.ก.พ.
13 นายเอกนิติ   นิติทัณฑ์ประภาศ อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล การรับรองคุณวุฒิ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อการเข้ารับราชการการรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลการพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของข้าราชการและการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการประเมินเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง การติดตามและประเมินผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อ.ก.พ.
5 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ.
6 อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ.ก.พ.
7 นางสาวคัคนางค์ มณีศรี อ.ก.พ.
8 นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ อ.ก.พ.
9 นายปรัชญา เวสารัชช์ อ.ก.พ.
10 นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ อ.ก.พ.
11 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบา อ.ก.พ.
12 นายองอาจ นัยพัฒน์ อ.ก.พ.
13 นายอิศร ปกมนตรี อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางในการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตีความ วินิจฉัย ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหาเนื่องจากการนำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินบุคคลและประเมินผลงานไปใช้ รวมทั้งในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ช่วยอ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิลาศ สิงหวิสัย ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นางจินตนา   ยูนิพันธุ์ อ.ก.พ.
4 นายเดชา บุญค้ำ อ.ก.พ.
5 นายปริญญา สากิยลักษณ์ อ.ก.พ.
6 นายปรีดา   วิบูลย์สวัสดิ์ อ.ก.พ.
7 คุณพรทิพย์ จาละ อ.ก.พ.
8 ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช อ.ก.พ.
9 นางวันทนา อยู่สุข อ.ก.พ.
10 นายสงคราม ทรัพย์เจริญ อ.ก.พ.
11 นายสุชาติ มงคลพันธุ์ อ.ก.พ.
12 นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อ.ก.พ.
13 นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ อ.ก.พ.
14 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ การพัฒนา กำหนดแนวทางและวิธีการการให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมจริยธรรม การดำเนินการตามประมวลจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อราชการใสสะอาด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสีมา สีมานันท์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อ.ก.พ.
5 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อ.ก.พ.
6 นางจุรี วิจิตรวาทการ อ.ก.พ.
7 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อ.ก.พ.
8 นายธงชัย ณ นคร อ.ก.พ.
9 นายปรีชา วัชราภัย อ.ก.พ.
10 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ อ.ก.พ.
11 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อ.ก.พ.
12 นายสมภพ อมาตยกุล อ.ก.พ.
13 พลตำรวจโท อาจิณ   โชติวงศ์ อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคุณสมบัติและสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม พิจารณาให้การรับรองผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ช่วย อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ.
5 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
6 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อ.ก.พ.
7 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อ.ก.พ.
8 นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อ.ก.พ.
9 นายสราวุธ เบญจกุล อ.ก.พ.
10 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
11 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
12 ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง อ.ก.พ. และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง แนวทางการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การกำหนดอายุเกษียณของข้าราชการการพิจารณาทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสิทธิประโยชน์ภายหลังการเกษียณอายุ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมายดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ.ก.พ.
5 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.พ.
6 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อ.ก.พ.
7 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อ.ก.พ.
8 อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ.ก.พ.
9 นางถวิลวดี บุรีกุล อ.ก.พ.
10 นางสาวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ อ.ก.พ.
11 นายวรเวศม์  สุวรรณระดา อ.ก.พ.
12 นายสมชาย เสียงหลาย อ.ก.พ.
13 นายสมภพ  อมาตยกุล อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เครื่องมือ นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาข้าราชการการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนมีทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมายดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ.ก.พ.
5 ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อ.ก.พ.
6 นายครรชิต มาลัยวงศ์ อ.ก.พ.
7 นายไชยเจริญ อติแพทย์ อ.ก.พ.
8 นายธัชพล โปษยานนท์ อ.ก.พ.
9 นางสาวนวลน้อย อุณหโชค อ.ก.พ.
10 นายบวรนันท์ ทองกัลยา อ.ก.พ.
11 นายมนู อรดีดลเชษฐ์ อ.ก.พ.
12 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อ.ก.พ.
13 นายอานนท์  ทับเที่ยง อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ การตรวจสุขภาพ และอนามัยของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล ข้าราชการที่ไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ การกำหนดรายชื่อสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและอนามัย การเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำก.พ. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินสุขภาพและอนามัยของผู้สมัครรับทุน ของรัฐบาล การควบคุมดูแลสุขภาพและอนามัยของนักเรียน ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทุน การดูแลจัดการศึกษา การปฏิบัติราชการของผู้รับทุนของรัฐบาล และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมายดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
3 อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
4 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ
5 อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ
6 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรรมการ
7 เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ
8 นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กรรมการ
9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรรมการ
10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรรมการ
11 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรรมการ
12 ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ
13 ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. กรรมการและเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ