Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานรับรองคุณวุฒิ

ภารกิจหลัก

  • พิจารณารับรองคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน
  • กำหนดและพัฒนาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งให้แก่ผู้แทน ก.พ. และส่วนราชการเกี่ยวกับการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (e-Accreditation)
  • พัฒนาคู่มือการพิจารณาคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองให้ส่วนราชการ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content