Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ภารกิจหลัก

  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำระบบการสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  • พัฒนาระบบการสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • วางแผน บริหารจัดการ และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ รองรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • กำกับดูแลเว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.
  • ดูแล บำรุงรักษาห้องสอบด้วยคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content