Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร

ภารกิจหลัก

  • พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
  • เป็นศูนย์กลางงานผู้แทน ก.พ. ด้านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ 2 ด้านการสรรหาและเลือกสรร
    และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content