Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานแผนงานและงานเลขานุการ

ภารกิจหลัก

  • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน แผนเงิน และงบประมาณ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานแผนงานและงบประมาณของศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม อ.ก.พ.ฯ และฝ่ายบริหารศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • วางแผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • ปฏิบัติงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • ดำเนินการจัดเก็บและจัดทำคลังข้อมูลวาระรายงานการประชุมและมติ อ.ก.พ.ฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content