ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  NEW

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครพร้อมหนังสือตอบรับเข้าอมรมผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัดมาที่สำนักงาน ก.พ.

 

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563