ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategic Development Program)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ประเภทข่าว: 

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

        โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ  (Strategist Development Program)

        สำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตามแนวทางทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพได้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย

ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน ก.พ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

Pages