ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2562

“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วย ศบส. ได้ดำเนินการ“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในบริบทสากล ซึ่งประกอบด้วย 5 Modules ได้แก่

ประเภทข่าว: 

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 15 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ในระบบ

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว

http://hipps.ocsc.go.th/member

ประเภทข่าว: 

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการเข้าใช้งานบัญชีรายบุคคลของท่านทางเว็บไซต์ https://hipps.ocsc.go.th/member ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กลุ่ม คือ

๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๓ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

๒) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

๓) ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร อนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต่างจังหวัดให้ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

ประเภทข่าว: 

Pages