ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบกำลังคนคุณภาพ พ.ศ. 2563

หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วันที่ 14-15 กันยายน 2563  คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ทุนของสำนักงาน ก.พ.

 

แนะนำทุน PWST : Policy Work/Study Team


แนะนำทุน HIPPS


แนะนำทุนรัฐบาล ก.พ.


แนะนำทุน UIS


OCSC Talent Management

 

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ และ รุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอบแบบสอบถาม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ปีงบประมาณ 2563

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อน การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่ม 3

จากเดิมวันที่  7 - 8 กันยายน 2563  เป็นวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1003/306 ลว. 7 สิงหาคม 2563

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

อ้างถึงหนังสือ ที่ นร 1003/104  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16

Pages