ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 15 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ในระบบ

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว

http://hipps.ocsc.go.th/member

ประเภทข่าว: 

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการเข้าใช้งานบัญชีรายบุคคลของท่านทางเว็บไซต์ https://hipps.ocsc.go.th/member ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กลุ่ม คือ

๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๓ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

๒) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

๓) ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร อนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต่างจังหวัดให้ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

ประเภทข่าว: 

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15 โดยเข้ารับการประเมินในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

  • เครื่องมือ ICDL ติดต่อ 094 996 5126
  • เครื่องมือ IC3 ติดต่อ 099 607 7887
  • เครื่องมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ติดต่อ 063 373 3913

 

 

ประเภทข่าว: 

การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕

หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข)

ประเภทข่าว: 

Pages