ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

Talent Intelligence & Management Center

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี"

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำ ที่เป็นแบบอย่างโดยการโค้ช (Coaching)ฯ "

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี : การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายอย่างยิั่งยื่น"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี : การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายอย่างยิั่งยื่น"

โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ : กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานตามกรอบโครงการ

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยแบบประเมินสมรรถนะสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16

หนังสือขอให้ส่วนราชการแจ้งข้าราชการที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรวจสอบผลการประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธฺ์สูง รุนที่ ๑๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

Pages