ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

แจ้งรายชื่อรายข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อรายข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
รอบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๑๕ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๑๕ น.

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19

ประเภทข่าว: 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการประเมินฯ HiPPS18

แจ้งกำหนดการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

แจ้งกำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

เอกสาร PDF ประกอบการชี้แจงการคัดเลือก HiPPS 18 วันที่ 31 มี.ค. 65

link การประชุมชี้แจงการดำเนินการ HiPPS รุ่นที่ 18 วันที่ 31 มี.ค. 2565

Pages