ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

  • เครื่องมือ ICDL ติดต่อ 094 996 5126
  • เครื่องมือ IC3 ติดต่อ 099 607 7887
  • เครื่องมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ติดต่อ 063 373 3913

 

 

ประเภทข่าว: 

การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕

หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข)

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 15

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

ประเภทข่าว: 

รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ ๑. สำนักงาน ก.พ. ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖. สำนักงานกิจการยุติธรรม ๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up ๑% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๔ (HIPPS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Pages