ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว12/2564
เลขที่หนังสือ: 
นร 1011/ว12
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564

ว 12/2564 แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

ดาวน์โหลดเนื้อหาและเอกสารประกอบ ว 12/2564 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้