ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.)

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

อำนาจหน้าที่

 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
 • เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
 • รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1505

 • นางชุติมา หาญเผชิญ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

 • นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
  ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

 • นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

 • ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
  ที่ปรึกษาระบบราชการ