ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ตาม พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 2562

 

กฎหมายที่รับผิดชอบ จัดทำคำอธิบายและคำแปลกฎหมาย ของสำนักงาน ก.พ.

มีดังต่อไปนี้

1) กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

1.1) พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.2) พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2562

2) กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29 (3) (5) และ (6) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

2.1) พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538

2.2) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2.3) พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534