ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก: ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
Thailand 4.0

 

เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอใน 5 หัวข้อเรื่อง คือ

  1. การปฏิรูประบบราชการไทย
  2. ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐภายใต้บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบราชการ 4.0
  3. องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0
  4. กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
  5. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)