ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่รองรับวิถีการดำเนินชีวิตของข้าราชการในปัจจุบัน

1. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับส่วนราชการ : ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน (โดยใช้รหัสผ่านตามหนังสือนำส่งของแต่ละส่วนราชการ)
2. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับข้าราชการ : ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2566
โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ www.ocsc.go.th/leave
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ