ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

นักบริหารระดับสูง (นบส. 2)


หลักการและวัตถุประสงค์

การพัฒนาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรและของประเทศ เพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างและซับซ้อน มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับของสังคมโลกที่เชื่อมต่อและโยงใยกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการทำงานแบบใหม่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและประสานการบริหาร สามารถใช้กระบวนการทำงานแบบส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรภายในและเครือข่ายการทำงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับอนาคต


สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง (Enhance) เร่งเร้า (Accelerate) และรักษาไว้ (Maintain) ซึ่งศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหาร และเพื่อเตรียมการให้รองหัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารในราชการเพื่อให้ผู้บริหารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้รองหัวหน้าส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากล นำการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม เสริมทักษะทางการบริหารยุคใหม่และการสั่งสมประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
2. เพื่อสร้างผู้บริหารให้เป็นต้นแบบที่ดีที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างหลักสูตร

>> องค์ประกอบเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills) 
2. ทักษะด้านการบริหาร (Management Skills) 
3. ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด (Soft Skills)

>> รูปแบบและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1. การอบรมในชั้นเรียน (Training)
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์กรกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การเมือง ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน และอื่น ๆ (Executive Forum)
3. การเสริมศักยภาพและสร้างทักษะทางการบริหารด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน (Executive Camp)
4. การศึกษาดูงานภายในประเทศ (Field Trip) และการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรต้นแบบของต่างประเทศ (Virtual Field Trip)
5. การจัดทำผลงานวิชาการ (Group Project)

>> ระยะเวลาดำเนินการและการอบรม

1. กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

  • เปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สมัครลงข้อมูลการสมัครของตนเอง ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564
  • เปิดรับเอกสารการสมัครที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
  • ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 1 - 16 เมษายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 เมษายน 2564

2. สำนักงาน ก.พ. อาจจะจัดให้มีช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม เพื่อแนะนำหลักสูตรและหาความต้องการในการเรียนรู้เป็นการเฉพาะรุ่น ดำเนินการประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ด้วยวิธีการออนไลน์หรือวิธีการอื่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังไม่นับชั่วโมงการอบรม


3. การอบรมจะดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง โดยจะใช้วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นหลัก และมีกิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การศึกษาดูงาน เป็นต้น การอบรมด้วยรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้นักบริหารสามารถเข้ารับการอบรมควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ขาดจากงานประจำ


4. พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ นบส. 2 จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการโดยละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ รูปแบบวิธีการพัฒนาและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการอบรม

NEW!!! เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

สอบถามข้อมูล ติดต่อ 0-2547-1000 ต่อ 6937, 1762 หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่โครงการ

1. นางศิริวรรณ เมนะโพธิ     โทร 08-1626-0506 Email : siriwan.mena@ocsc.go.th

2. นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง      โทร 09-0953-5842      Email : kessiri.s@gmail.com

 

รายงานการศึกษาดูงานและรายงานวิชาการ