ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน.CSTI

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 8128

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย

นักบริหารระดับสูง (นบส. 2)


หลักการและวัตถุประสงค์

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจึงได้จัดดำเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง (Enhance) เร่งเร้า (Accelerate) และรักษาไว้ (Maintain) ซึ่งศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหารเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารในราชการเพื่อให้ผู้บริหารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้ผู้บริหารสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับสากล (Global Leader) และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน (Trusted Leader)
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม และการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
 

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
(1) การอบรมในชั้นเรียน (Training : TN)
(2) การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC)
(3) การเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Executive Networking : EN)
(4) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
(5) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม)


เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ นบส. 2 รุ่นที่ 10

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ นบส. 2 รุ่นที่ 10


ประกาศและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สิ้นสุดกระบวนการรับสมัครแล้ว)

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561


รายงานการศึกษาดูงาน