ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

นักบริหารระดับสูง (นบส. 2)


หลักการและวัตถุประสงค์

 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจึงได้จัดดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Onboard) ต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้นำในราชการอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรองหัวหน้าส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารในราชการที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้รองหัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากล (Global Leader) และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม และการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
 

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
(1) การอบรมในชั้นเรียน (Training : TN)
(2) การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC)
(3) การเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Executive Network : EN)
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานการศึกษารุ่น (Stakeholder Workshop : SW)
(5) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม)

 

ประกาศและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ นบส. 2 รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลได้ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/sedp ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูล ติดต่อ 0-2547-1000 ต่อ 6926, 1785 หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่โครงการ

1. นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง      โทร 09-0953-5842      Email : kessiri.s@gmail.com

2. นายศิธา เมฆสวรรค์                   โทร 09-5948-5346      Email : sita_meksawan@yahoo.com

รายงานการศึกษาดูงานและรายงานวิชาการ