Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

เกี่ยวกับโครงการ ส.นบส.

หลักการและเหตุผล

         1.  การพัฒนาผู้นำหรือผู้บริหารของภาคราชการเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่จะนำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้งรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และได้ทำการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาผู้นำภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมนักบริหารภาครัฐให้มีศักยภาพในการ  เป็นผู้บริหารและนำการเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก
         2.  ในปี พ.ศ. 2564 ก.พ. มีมติเห็นชอบกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใช้เป็นมาตรฐานกลางในการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ในราชการพลเรือน รวมทั้งเป็นกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นด้วย โดยที่การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ. รับรอง เป็นเงื่อนไขตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
         3.  ที่ผ่านมามีหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นขอให้ ก.พ. พิจารณาให้การรับรอง ซึ่ง ก.พ.
ได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนด ต้องเข้ารับการฝึกอบรมใน “โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” ของสำนักงาน ก.พ.
เพื่อเสริมเนื้อหาสาระที่จำเป็นบางส่วนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

วัตถุประสงค์

        เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงภาคราชการที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และความเชื่อมั่น (Trust and Confidence)     มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และยืดหยุ่น สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมทั้งในระดับตนเอง ทีมงาน องค์กร และระบบราชการ รวมถึงเพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งด้านกรอบความคิด ภาวะผู้นำ ทักษะทางการบริหารที่มีความจำเป็นที่มุ่งเน้น
การเตรียมพร้อมการเปลี่ยนบทบาทภาวะผู้นำ (Leadership roles) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ (Lead Function)  ไปสู่ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (Lead Business) ตลอดจนสร้างและยกระดับการใช้เทคนิคทาง  การบริหารสมัยใหม่เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล (Execution) มีความพร้อมในการผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (Driving Execution and Results) เพื่อประโยชน์แก่ภาครัฐและการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการพลเรือนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. คือ

          1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และ

          2.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม

          3.  เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมโดยรับรองว่าเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้นแบบที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการทำงานในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) และการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการบริหารการทดแทนตำแหน่งประเภทบริหาร (Succession Management)

         4.  ส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์จะให้ ก.พ. พิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  ของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้ส่งเข้าอบรม ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้คำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐไม่ควรอนุญาตให้ผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี เข้ารับการฝึกอบรม 

        5.  ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

  • เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการฝึกอบรมก่อนวันที่ปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ.
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content