Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

หลักการและเหตุผล

นักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ นับเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานและราชการ โดยมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ช่วยผลักดันนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้ทั้งบุคลากรและหน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวโดยไม่ให้ขัดต่อกฎระเบียบของราชการ ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาในด้านความรู้ที่ต้องทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของ HR ในอนาคตแล้ว นักทรัพยากรบุคคลควรเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการริเริ่มแผนงานใหม่ ๆ ภายในองค์กร สื่อสาร และจัดการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารโดยนำเสนอมุมมองพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ด้วยการเปิดรับประสบการณ์ผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งตัวบุคคลและสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักทรัพยากรบุคคลและข้าราชการที่ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีศักยภาพ

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพพัฒนาขึ้นสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยหลักสูตรมีหมวดวิชาแยกตามระดับตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจ ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน และบริบทที่หลากหลายของแต่ละส่วนราชการ

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิด ความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Leaders) ของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สนับสนุนเป้าหมายและทิศทางขององค์กรมากกว่าการเป็นเพียงมืออาชีพในสายงานของตน ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน และส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้วางแผนและบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลในส่วนของภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
  2. เพื่อให้วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของส่วนราชการและสามารถนำเสนอปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนแก้ปัญหาให้ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้มอบหมายงาน สอนงาน และส่งเสริมทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์การแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน
    และส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งผ่านการฝึกอบรมสามารถทำงานในบทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       2. การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

       3. ระบบราชการมีนักทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีศักยภาพ

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content