Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทความท้ายทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน และความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ดีบริบทที่ผันผวนนี้ก็อาจส่งผลให้หลักการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (7)  ที่กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชองข้าราชการฝ่ายพลเรือน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้ง คู่มือการดำเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งภายในคู่มือดังกล่าวเสนอแนะการจัดทำเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Development Roadmap) สถาบันพัฒนาพลเรือนจึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนาข้าราชการที่เป็นผู้นำระดับต้นและระดับกลาง ให้สอดคล้องตามเส้นทางการพัฒนา (Development Roadmap) โดยประกอบด้วย
3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager Program)
  2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program)
  3. หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (Onboarding for New Director Program)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพข้าราชการให้มีความสามารถในการบริหาร กำกับและดูแลการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร รวมถึงบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการทำงานของทีมงานได้
  2. เพื่อสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพในการบริหารราชการและข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญให้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถปรับตัวกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและเตรียมพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางการบริหาร ปรับกรอบความคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์กรอบหลักสูตร

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประกอบด้วย

(1) หลักการบริหารและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับกลาง  

          (2) ภาวะผู้นำและการบริหารท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการจูงใจ

          (3) การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน

          (4) นักบริหารกับการทำงานในยุคดิจิทัล

          (5) จริยธรรมและคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การติดต่อ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 547 1772 (คุณณักฐิกา) 0 2547 1758 (คุณรณรงค์)

โทรสาร 0 2547 1752

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content