Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ

หลักการและเหตุผล

กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การจูงใจอาจดำเนินการได้ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การจูงใจเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพื่อรักษาคนดีคนเก่งที่มีอยู่ในระบบราชการให้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดินอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน การที่บุคลากรภาครัฐจะทำงานได้อย่างมีระสิทธิภาพก็ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการขององค์กร ซึ่งต้องใช้ทั้งความคิดและกำลังกายจึงต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ศรี  ของผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีในทุกมิติ และเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก ให้ตระหนักและเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

 

ในการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 อ.ก.พ.ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเรียนรู้ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง การบริหารเงินและเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการก่อนล่วงหน้าหลายปี การจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับสุขภาพ ควรส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ที่มีความเหมาะสมกับวัย ซึ่งจะทำให้องค์กรประหยัดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ ควรจัดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต การฝึกสติและสมาธิ (Mindfulness) ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต และควรส่งเสริมการสร้างโอกาสการทำงานในอนาคตให้ข้าราชการก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและมีกำลังที่จะทำงานต่อได้จึงควรแนะนำเกี่ยวกับอาชีพหลังเกษียณอายุราชการ ทั้งการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง หรือการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเรื่องการเข้าสังคม (Socialize) หลังจากเกษียณอายุราชการ ถือเป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ที่สมบูรณ์

 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน เห็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการสูงวัย และที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจและความสำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม ขณะเดียวกันเพื่อให้ข้าราชการสูงวัย และที่จะเกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องการปฏิบัติงาน เรื่องส่วนตัวและเมื่อพ้นจากราชการไปแล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ แนวทางการประกอบอาชีพเสริม และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว

การดำเนินการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ หลักสูตร โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที่ 1) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ 2) สำหรับข้าราชการสูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

 

  1. หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที่ 1)

       เป็นการดำเนินการอบรมให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom และสื่อสังคมออนไลน์ YouTube โดยมีประเด็นหัวข้อวิชาการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วในเรื่อ วิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

 

  1. หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ 2)

            ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom โดยมีประเด็นหัวข้อวิชาในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตก่อนการเกษียณอายุราชการ สิทธิประโยชน์อันพึงได้ การบริหารด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ด้าน IT สำหรับผู้สูงวัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content