Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทความท้ายทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน และความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ดีบริบทที่ผันผวนนี้ก็อาจส่งผลให้หลักการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (7)  ที่กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชองข้าราชการฝ่ายพลเรือน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้ง คู่มือการดำเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งภายในคู่มือดังกล่าวเสนอแนะการจัดทำเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Development Roadmap) สถาบันพัฒนาพลเรือนจึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนาข้าราชการที่เป็นผู้นำระดับต้นและระดับกลาง ให้สอดคล้องตามเส้นทางการพัฒนา (Development Roadmap) โดยประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager Program)
  2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program)
  3. หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (Onboarding for New Director Program)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพข้าราชการให้มีความสามารถในการบริหาร กำกับและดูแลการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร รวมถึงบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการทำงานของทีมงานได้
  2. เพื่อสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพในการบริหารราชการและข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญให้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถปรับตัวกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและเตรียมพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางการบริหาร ปรับกรอบความคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์

กรอบหลักสูตร

หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager Program) ประกอบด้วย

          (1) บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและการนำทีมที่มีประสิทธิภาพ

          (2) การจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจทีมงานเพื่อสร้างผลงาน

          (3) การบริหารจัดการความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาในการทำงานของทีม

          (4) จริยธรรมและคุณธรรม

          (5) ความรู้ ทักษะ กรอบความคิด ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานในส่วนราชการนั้น ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างาน มีหน้าที่ในการกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

การติดต่อ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ที่ตั้ง

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02 547 1772 (คุณณักฐิกา)

โทรสาร

0 2547 1752

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content