Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP)

หลักการเและเหตุผล

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – SETP) เป็นโครงการความร่วมมือในระดับรัฐบาลของไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในระยะแรกของความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ ภายใต้กรอบ CSEP ประกอบด้วยความร่วมมือเพียง 9 สาขา
และเพิ่มเป็น 13 สาขา ตามมติที่ประชุม CSEP ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย
(1) การศึกษา (Education Cooperation)  

(2) สิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation)
(3) ยุติธรรมและศาล (Legal and Judicial Cooperation)

(4) สวัสดิการสังคม เยาวชน และกีฬา (Social Welfare, Youth and Sports Cooperation)

(5) ราชการพลเรือน (Civil Service Cooperation)

(6) สื่อมวชน ศิลปะและวัฒนธรรม (Media, Arts and Culture Cooperation)
(7) การขนส่ง (Transport Cooperation)

(8) แรงงาน (Manpower Cooperation)

(9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Cooperation)

(10) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology Cooperation)

(11) วิชาการ (Technical Cooperation)

(12) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ MFA-to-MFA Cooperation)

(13) สุขภาพ (Health Cooperation)

โดยสาขาราชการพลเรือน มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College (CSC) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ PSD และ CSC แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ (STEP) ภายใต้โครงการความร่วมมือ CSEP ด้านราชการพลเรือน โดยดำเนินการผ่านการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme (SG-TH LDP) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ หรือ นักบริหารระดับกลาง ดำเนินการลักษณะ Sandwich Programme เป็นประจำแบบปีเว้นปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาในการประชุม CSEP ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Regent Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ทั้งสองประเทศขยายความร่วมมือของสาขาราชการพลเรือน โดยให้เพิ่มการพัฒนาข้าราชการระดับสูงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และผลจากการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ตกลงที่จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร โดยได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้านภาวะผู้นำในระดับสากล และสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับข้าราชการของทั้งสองประเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและส่วนราชการของประเทศทั้งสองให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตามเจตนารมณ์ของโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (CSEP)

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP)

                 (1) ข้าราชการพลเรือนของประเทศไทย ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง จํานวน 10 คน

                 (2) ข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่ากัน จํานวน 10 คน

การติดต่อ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1758 (คุณรณรงค์) 02 547 1818 (คุณศุภลักษณ์) 02 547 1205 (คุณต้นตระการ)

โทรสาร 0 2547 1752

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content