Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

เกี่ยวกับโครงการ NWL

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความไว้วางใจ” (Trusted Change Leader) ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการขับเคลื่อนระบบราชการให้บรรลุเป้าหมายและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเครือข่ายการพัฒนาระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 50 คน ได้แก่

  • ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน 45ปี หรือ ระดับชำนาญการ อายุไม่เกิน 38 ปี 
  • เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Change Leader) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการทำงานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content