Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตร Active train the trainer

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ให้กับส่วนราชการ ให้สามารถสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นไปต่อยอดในการพัฒนา ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ได้ตามบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งพัฒนา ออกแบบ และนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และผลิตสื่อประกอบหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการต่อไป  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างวิทยากรมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสร้างความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ และมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดทำสื่อประกอบการถ่ายทอดความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่มีเนื้อหาและการถ่ายทอดที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การสร้างเครือข่าย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการบูรณาการประเด็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในอนาคตต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

1 หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน

 (1) ความรู้พื้นฐานการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

      (2) ความรู้พื้นฐานการจัดทำหลักสูตรแบบผสมผสาน (Blended Learning)

2 หมวดวิชาเฉพาะ

      (1) การพัฒนาทักษะการจัดวางเนื้อหาอย่างมีระบบ

      (2) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

      (3) การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

      (4) การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน

      (5) การออกแบบการประเมินผลการดำเนินการ

      (6) การออกแบบสื่อนำเสนอและประยุกต์ใช้เครื่องมือ

      (7) การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ที่ทำหน้าที่วิทยากร

      (8) การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

      (9) การนำเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ ทั้งในด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการถ่ายทอดแบบวิทยากรมืออาชีพ และประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือเทคโนโลยีได้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
  2. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนราชการมีวิทยากรมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในองค์กร สามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้ตามบทบาทหน้าที่
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content