Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐe-Learning
เมนูที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป็นกระบวนการหนึ่งในแนวทางการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งมี 3 กระบวนการ คือ 
1. การปฐมนิเทศ
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
3. การอบรมสัมนาร่วมกัน 

หลักการและเหตุผล

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยให้ดำเนินการใน 3 กระบวนการ
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
(3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน
ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/ ว 1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งให้ส่วนราชการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีประสิทธิผล โดยมีสำนักงาน ก.พ. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ประสานความร่วมมือกันในการรับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้าอบรม

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

กรอบเนื้อหาหลักสูตร และวิธีการ

การอบรมสัมมนาร่วมกันให้ใช้ “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” ซึ่งประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม คือ

ชุดกิจกรรมที่ 1 ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

ชุดกิจกรรมที่ 2 คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

ชุดกิจกรรมที่ 3 ข้าราชการตามรอยธรรมราชา

โดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองมาแล้ว อาทิ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Workshop การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ ระบบพี่เลี้ยงประจำกลุ่มย่อย กิจกรรมการออกค่าย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสะท้อนการเรียนรู้ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม

ไม่น้อยกว่า 5 วัน

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ต้นกล้าข้าราชการ” ในเดือนมิถุนายน 2567 สามารถดูข้อมูลติดต่อได้
ตามลิ้งค์ปฏิทินกิจกรรมด้านบน

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content