หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

ที่มา ป.ย.ป.

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 “มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ และ (2) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นำผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมินและกำหนดเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย”

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ให้แก่ปลัดกระทรวงและอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดี ที่มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งอธิบดีต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเทียบเท่ารองอธิบดี โดยให้จัดการอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งอาจเชิญนักบริหารภาคเอกชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ทางการบริหาร โดยเฉพาะการฝ่าฟันปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และได้เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตร โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรสำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี (หลักสูตร ป.ย.ป. 1) และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (หลักสูตร ป.ย.ป. 2/2) ส่วนสำนักงาน ก.พ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรสำหรับรองอธิบดี และเทียบเท่า (หลักสูตร ป.ย.ป.2/1)