ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

ขอเชิญ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ผู้แทน ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น.  ณ ห้อง แซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

 

 

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ