ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775 , 6944 , 6951 , 6953 , 6982
  • โทรสาร 0 2547 2049

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ