ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว7/2558 | เลขที่หนังสือ : นร 1012.2/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2558
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว19/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2556
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว19/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว3/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว20/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2555
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว8/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ว1/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว9/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว30/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว30 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว30/2554
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว11/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว31/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2553
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552
ว26/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว26 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว26/2552
ขอความร่วมมือในการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ว5/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ว11/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2550
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2551
ว9/2550 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2550
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ว13/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 (ว13/2548) | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
ว12/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2548
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
ว11/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2548, PDF icon ว11/2548-1, PDF icon ว11/2548-2
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว6/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2548
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
ว14/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1004.3/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2548
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ว31/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ว16/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2547
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ว20/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว4/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1012.2/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2546
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว13/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2544

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น