ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่มา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในที่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ผนวกพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ พร้อมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและมหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน 

กำหนดการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี (ระบบลงทะเบียนกลางสำนักงาน ก.พ. event.ocsc.go.th)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ ๑ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมที่ ๒ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูล
ผอ.ภาณุภาคย์        02-547-2024
คุณสุประวีณ์           02-547-2014
คุณณัฐจริยา           02-547-2022
คุณพุทธพร            02-547-2029
คุณพลังจิต             02-547-2020
คุณบากบั่น             02-547-2026
คุณวรางคณา          02-547-2025
คุณจิณพงษ์           02-547-2019
คุณรณิดา               02-547-2016

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon โครงการ57.42 KB
PDF icon ผังพิธี ณ ท้องสนามหลวง170.12 KB
PDF icon หนังสือเชิญหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า435.29 KB
PDF icon หนังสือเชิญส่วนราชการระดับกรม827.72 KB
PDF icon หนังสือเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด650.46 KB
PDF icon หนังสือเชิญสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี772.25 KB
PDF icon หนังสือเชิญสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี776.62 KB
PDF icon หนังสือเชิญมหาดไทย749.09 KB
PDF icon หนังสือเชิญสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ808.05 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์107.18 KB
PDF icon กำหนดการจัดพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัด107.25 KB
PDF icon แนวทางการจัดพิธีฯ ณ ที่ตั้ง331.76 KB
PDF icon คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล/คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ173.98 KB
PDF icon สถานที่จอดรถ จุดรับ-ส่ง และเส้นทางรถ Shuttle Bus 1.52 MB
PDF icon การถ่ายทอดสด99.97 KB
PDF icon เอกสารชี้แจงหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธี3.39 MB
PDF icon กำหนดการ (ใหม่)168.36 KB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ