ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารหนังสือเชิญ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กำหนดด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นร 1019.1-61_ลว. 27 พ.ย.66_การรายงานผลการดำเนินการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_คู่มือการรายงานผลการดำเนินการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_QR Code เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน

Q & A   ถาม – ตอบ เรื่องระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

คู่มือการแปลผลข้อมูลของระบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิดีโอคู่มือการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VS3QobRqd6g&t=3432s

 

การเข้าระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/login

คู่มือการรายงานผลการดำเนินการฯ

เอกสารประกอบการชี้แจงฯ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

                      ตามที่สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม ทราบรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำรายงานผลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

                       สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลฯ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามกำหนดการ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญ ดังนี้

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 


 

 

ข้อมูลประกอบการสัมมนา

การเข้าระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/login

 

 

กรณีท่านไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ได้ โปรดส่งเมลไว้ที่ [email protected] แจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถาม หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็ว 

 

**************************************************************************************************

 

**************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon นร 1019-112 ลว 20 ต.ค.66 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานฯ301.26 KB
File หลักเกณฑ์การรายงานผลฯ38.71 KB
File 1 หน่วยงานของรัฐ_ข้อมูลทั่วไปหน่วยงานของรัฐ28.09 KB
File 2 หน่วยงานของรัฐ_การรายงานตามยุทธศาสตร์ฯ34.41 KB
File 3 หน่วยงานของรัฐ_รายงานการฝ่าฝืน มจร33.08 KB
File 4 หน่วยงานของรัฐ_แบบสอบถามการมีกลไกการรักษาจริยธรรมในหน่วยงาน84.87 KB
File 5 หน่วยงานของรัฐ_แบบสอบถามการขับเคลื่อน93.66 KB
File 6 หน่วยงานของรัฐ_แบบสอบถามการใช้มาตรฐานทางจริยธรรม93.68 KB
File 7 หน่วยงานของรัฐ_แบบสอบถามการมีพฤติกรรม99.21 KB
File 8 หน่วยงานของรัฐ_แบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานจริยธรรม90.85 KB
File 9 หน่วยงานของรัฐ_รายงานผล ITA26.83 KB
File 10 องค์กรกลางฯ_การรายงานตามยุทธศาสตร์29.35 KB
PDF icon เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับกรมหรือเทียบเท่า ระดับจังหวัด684.28 KB
PDF icon เรียน ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการองค์การมหาชน อธิการบดีมหาวิทยาลัย663.31 KB
PDF icon เรียน องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม (รายชื่อตามเอกสารแนบ)282.62 KB
PDF icon เรียน องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม (รายชื่อตามเอกสารแนบ)288.35 KB
Image icon การเข้าระบบรายงานผล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์94.85 KB
Image icon ร่าง คู่มือการรายงานผล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์86.35 KB
Image icon เอกสารประกอบการสัมมนา87.73 KB
Image icon ภารกิจการให้คำปรึกษา ของ ศจ92.98 KB
PDF icon [1] นร 1019.1-61_ลว. 27 พ.ย.66_การรายงานผลการดำเนินการฯ525.2 KB
PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_คู่มือการรายงานผลการดำเนินการฯ2.22 MB
PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_QR code จนท รัฐ และ ปชช78.08 KB
PDF icon ระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม227.55 KB
PDF icon ระบบการรายงานฯ โดย สำนักงาน ก.พ.9.13 MB
PDF icon ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1.8 MB
PDF icon ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 1.58 MB
File คู่มือการแปลผลข้อมูลของระบบรายงานผลฯ2.56 MB
PDF icon การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลฯ586.72 KB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ